Pivo Bier Ale číslo 98

98. číslo časopisu Pivo Bier  Ale vyšlo v půlce března. Lze ho zakoupit celkem na 560 místech po celé České republice (viz. Prodejní místa PBA )

Anketa

10 sládků odpovídá na otázku, jaká nová piva chtějí letos uvařit. Můžeme se těšit na nové chmely, slad i kvasnice

Foto na titulu: Nový pivovar Bad Flash v Kobylisích

Příběh pivovaru, který otevřel v loňském roce, začal již před lety setkáním dvou majitelů multibrandových pivních barů, Hanze Charváta ze Zlejch časů a Libor Kulta z Kulového blesku. Kultovní podnik Zlý časy se třemi patry pivních barů a na Čechy neuvěřitelným počtem 48 píp dobře prosperoval, stejně jako Kulový blesk s 27 pípami, tak se majitelé rozhodli přibrat ještě pivní bar, bistro a hudební klub v Krymské ulici v Praze 2. Na řadě bylo vlastní pivo. Tak přišel na svět projekt Bad Flash, který se po létajícím období před necelým rokem zmaterializoval do podoby „kamenného“ pivovaru v pražských Kobylisích.

Belgická soutěž se loni konala v klášteře

Mezinárodní degustační soutěž Brussels Beer Challenge se propracovává mezi největší a nejprestižnější degustační soutěže piva v Evropě, a to jak počtem přihlášených vzorků, kterých bylo letos přes 1800, tak především dokonalou organizací vlastních degustací. Letos proběhla ve městě Eupen a medaile si odnesly české značky Primátor a Bernard.

Degustace zimních silných a svátečních piv

Kvalita? V Návštěvnickém centru Bernard musí být nezpochybnitelná.

Pivo se v Rodinném pivovaru Bernard vaří už třicet let, ale až teprve loni bylo otevřeno velkoryse pojaté návštěvnické centrum. Majitelé Stanislav Bernard a Josef Vávra v něm vidí místo, kde je příjemné sdílet společnou radost z dobrého piva, ale stejně důležitou roli má i v budování značky. Od roku 2019, kdy centrum získalo po asi 15 různých návrzích definitivní podobu s restaurací, rozhlednou na pivovarském komíně a s velkým fanshopem, ho má na starosti Tomáš Lavický.

Největší dobrodružství svého života zažívám právě teď!

Obsáhlý rozhovor s Milanem Morávkem, který má dnes v péči dva podniky společnosti Pivovary Lobkowicz Group, Rychtáře a Černou Horu.

O chuťové stabilitě piva

Ve čtvrtém dílu o trvanlivosti piva se Jan Šuráň věnuje chuťové stabilitě piva. Zajistit čerstvou chuť piva po celou dobu uváděné půlroční či roční trvanlivosti je prakticky nemožné. Udržet pivo jako složitou koloidní disperzi tisíců senzoricky aktivních látek (poslední studie uvádí až 2000 různých sloučenin) v průběhu času beze změn není v silách současné pivovarské vědy. Pivo prostě stárne, mění se jeho barva – tmavne, mění se jeho vůně a chuť – lepenková či sladce ovocná vůně, charakter hořkosti do trpké či drsně hořké, snižuje se pěnivost.

Cenám SPP 2022 kraloval Primátor a Bad Flash

Již od roku 1990 vyhlašuje největší spotřebitelská organizace v České republice, Sdružení přátel piva, patřící do vlivného mezinárodního sdružení EBCU – European Beer Consumers’ Union, ceny pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti. Ocenění v celkem 12 kategoriích za loňský rok byla slavnostně předána v prostorách bývalé sladovny Pivovaru Černá Hora. Zcela poprvé byla zařazena nová kategorie Létající pivovar roku.

Italská překvapení: Pivo jako pizza – s příchutí rajčat i hub

S tím, že Itálie byla v jistou dobu nejprogresivnější zemí v počtu nových pivovarů na hlavu na světě, vyrazila početná skupina členů Sdružení přátel piva pod EBCU a několika českých sládků na jih, aby navštívili centrum italského pivovarnictví, okolí Milána. A nadchla je nejen úroveň nabízených piv, jejich rozmanitost, ale i upřímný zápal majitelů pivovarů. Ochutnali i výborné rajčatové pivo. Jediným zklamáním byl nepříliš povedený festival historických piv ve vesničce Trebaseleghe.

Pivovarští inženýři: poctivost, profesionalita a zkušenost

Sláva českého piva nestojí jen na sládcích, zasloužili se o ni i dlouho opomíjení hlavní architekti českých pivovarů ve druhé polovině 19. století. Ve spolupráci s Černokosteleckým pivovárem, kde je jim věnována část tamní historické expozice, si připomínáme ty nejvýznačnější.

Průlet lucemburskou pivní scénou

Nejbohatší země EU je překvapivě téměř pivní pouští. Kdysi se zde vyrábělo více než 800 000 hektolitrů piva za rok, ale poslední dobou to jde s lucemburským pivovarstvím z kopce. Tři „velké“ pivovary Brasserie Nationale, Brasserie Luxembourg, Brasserie Simon a asi deset minipivovarů produkují celkem 350 000 hl, což při populaci 650 000 lidí dává podprůměrných cca 54 litrů na osobu. Při krátkém průletu lucemburskou pivní scénou se není čemu divit. Piva z průmyslových pivovarů jsou buď nudné infuzní ležáky, nebo převážně nevýrazná svrchně kvašená piva.

Výjimečný Maiselův Bier-Erlebniswelt

Pivovarské muzeum, které patří k nejlepším v Evropě, se nachází ve městě Bayreuthu v Horních Frankách. Na více než 4,5 tisíce čtverečních metrů vypráví Jeff Maisel a jeho tým poutavou historii rodinné značky, kterou od roku 1887 vlastní a vede jeho rodina. On sám již reprezentuje čtvrtou generaci.

Mořské ryby a pivo jsou elegantní pár

Párování pokrmů z mořských ryb a plodů s pivem není zcela typický český sport, už proto že u nás bylo po celá desetiletí zakořeněno, že k ušlechtilým plavcům se hodí mnohem víc víno než pivo. Tentokrát ovšem představíme kombinace, které žádného labužníka neurazí.

Zrozené z pěny

Známý slovenský spisovatel, textař a cestovatel Boris Filan vzpomíná na své pivní zážitky z Prahy.

Pivo Bier Ale Profi

V pivu lze číst jako v knize

Firma Czech Brewmasters se zabývá již dvě desítky let pivem, a to hned v několika směrech. Původně se zaměřovala výhradně na poradenskou činnost pro pivovary a sladovny, později ji rozšířily dodávky pivovarské technologie, surovin a sudů. Od roku 2010 také vlastní nebo spoluvlastní podíly v několika minipivovarech.

Nové kvasinky nejen pro Brut IPA

Philippe Janssens zodpovědný za oddělení vědy a výzkumu ve společnosti Fermentis představuje nový produkt založený na principu kombinace aktivních sušených kvasnic a enzymu SafBrew™ DA-16.

Chytrej výčep

Pivovar Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s experty z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftu a dalších technologických firem hledá pro hospody úsporná řešení za použití nejmodernějších technologií. Společně změří spotřebu energií a vody u výčepní technologie a vyvinou šetrnější výčep. Ten v budoucnu hospodám zajistí úspory energií při čepování piva až o 30 procent.


Survey

10 brewers answer the question what new beers they want to brew this year. We can look forward to new hops, malt and yeast

Blind Tasting: Strong and Seasonal Winter Beers

Interview with Milan Morávek, Rychtář Brewery and Černá Hora Brewery director: The greatest adventure of my life I’m having right now.

Photo caption: New Bad Flash brewery in Kobylisy

The story of the brewery, which opened last year, began years ago with a meeting between two multi-brand beer bar owners, Hanz Charvat of Zlý časy and Libor Kult of Kulový blesk. The pub Zlý časy, with three floors of beer bars and an incredible 48 taps for Bohemia, was doing well, as was Kulový blesk with 27 taps, so the owners decided to add a beer bar, bistro and music club on Krymská Street in Prague 2. Next up was their own beer. Thus came the Bad Flash project, which after a contract brewing period less than a year ago materialized into a brick-and-mortar brewery in Prague’s Kobylisy.

The Belgian competition took place last year in the monastery

The international tasting competition Brussels Beer Challenge is making its way among the largest and most prestigious beer tasting competitions in Europe, both in the number of samples entered, which this year numbered over 1,800, and above all in the perfect organisation of the tastings themselves. This year it was held in Eupen and medals went to the Czech brands Primátor and Bernard.

Quality? At the Bernard Visitor Centre, it must be unquestionable.

Beer has been brewed at the Bernard Family Brewery for thirty years, but it was only last year that the generously proportioned visitor centre was opened. Owners Stanislav Bernard and Josef Vávra see it as a place to share the common joy of good beer, but it also plays an equally important role in brand building. Tomáš Lavický has been in charge of the design of the centre since 2019, when, after about 15 different proposals, it was given its final shape with a restaurant, a lookout tower on the brewery chimney and a large gift shop.

About the stability of beer flavour

In the fourth part of the series on the shelf-life of beer, Jan Šuráň focuses on the flavour stability of beer. It is virtually impossible to ensure the fresh taste of beer for the entire duration of its claimed shelf-life of six months or a year. It is beyond the power of current brewing science to maintain beer as a complex colloidal dispersion of thousands of sensory active substances (recent studies report up to 2000 different compounds) over time without change. Beer simply ages, its colour changes – darkening, its aroma and flavour changes – a cardboard or sweet fruity smell, the character of the bitterness changes to astringent or harshly bitter, the head retention decreases.

The SPP 2022 awards were dominated by Primátor and Bad Flash

Since 1990, the largest consumer organisation in the Czech Republic, the Friends of Beer Association (Sdružení přátel piva), part of the influential international association EBCU – European Beer Consumers‘ Union, has been announcing awards for the best beers, breweries and brewing personalities. The awards in a total of 12 categories for last year were presented at a ceremony in the former malt house of the Černá Hora Brewery. For the very first time, a new category of the Flying Brewery of the Year was included.

Italian Surprise: Pizza beer – with tomato and mushroom flavours

With the fact that Italy was at one time the most progressive country in terms of the number of new breweries per capita in the world. A large group of members of the Friends of Beer Association under the EBCU and several Czech brewers headed south to visit the centre of Italian brewing, the Milan area. And they were impressed by the standard of the beers on offer, their variety, but also by the sincere passion of the brewery owners. They also tasted some excellent tomato beer, so the only disappointment was the not-so-good festival of historical beers in the village of Trebaseleghe.

Brewery engineers: honesty, professionalism and experience

The fame of Czech beer is not just down to the brewers; the long-neglected chief architects of Czech breweries in the second half of the 19th century also contributed to it. In cooperation with Černokostelecký pivovar, where a part of the historical exhibition is dedicated to them, we recall the most outstanding ones.

A look at the Luxembourg beer scene

Surprisingly, the richest country in the EU is almost a beer desert. It used to produce more than 800,000 hectolitres of beer a year, but lately Luxembourg’s brewing industry has gone downhill. The three ‚big‘ breweries Brasserie Nationale, Brasserie Luxembourg, Brasserie Simon and about ten microbreweries produce a total of 350,000 hl, which, with a population of 650,000, gives a below-average figure of about 54 litres per person. A quick glance at the Luxembourg beer scene is not surprising. The beers from industrial breweries are either boring infused lagers or mostly bland top-fermented beers.

Maisel’s exceptional Bier-Erlebniswelt

The brewery museum, which is one of the best in Europe, is located in the Upper Franconian town of Bayreuth. On more than 4,500 square metres, Jeff Maisel and his team tell the fascinating history of the family-owned and run brand since 1887. He himself now represents the fourth generation.

Seafood and beer are an elegant pair

Pairing seafood dishes with beer is not exactly a typical Czech sport, if only because it has been ingrained in our country for decades that wine is a much better match for fine seafood than beer. This time, however, we present combinations that will not offend any gourmet.

Born of foam

Boris Filan, a well-known Slovak writer, lyricist and traveller, recalls his beer experiences in Prague.

Pivo Bier Ale Profi

Beer can be read like a book

The Czech Brewmasters company has been involved in beer for two decades in several ways. Originally focused exclusively on consulting for breweries and malting plants, it later expanded to supplying brewing technology, raw materials and barrels. Since 2010, it has also owned or co-owned stakes in several microbreweries.

New yeasts not only for Brut IPA

Philippe Janssens, responsible for the science and research department at Fermentis, presents a new product based on the principle of combining active dry yeast and an enzyme, SafBrew™ DA-16.

The Smart Brewery

In cooperation with experts from the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRC) of the Czech Technical University, Microsoft and other technology companies, the Pilsner Urquell brewery is looking for cost-effective solutions for pubs using the latest technologies. Together they will measure the energy and water consumption of beer tap designs and develop a more environmentally friendly tap. This will provide pubs with energy savings of up to 30 per cent in the future when tapping beer.