Sbíráme cenné papíry pivovarů a sladoven I. díl

Sbírat se dá ledacos a cenné papíry samozřejmě nejsou žádnou výjimkou. Toto pojednání rozdělené do dvou dílů však nebude o současných exemplářích, které většinou vnímáme jen jako způsob investice volných finančních prostředků, ale o těch historických, které již dávno neplatí a jsou cenné zejména pro sběratele.
 Pojďme si tedy tuto nepochybně královskou disciplínu sběratelství trochu přiblížit. Jako cenné papíry označujeme listiny, jejichž vlastnictví dává jejich majiteli nějaký nárok vůči emitentovi, tedy tomu, kdo tyto listiny vydal. Obvykle se jedná o majetkový nárok, někdy ale též o nárok rozhodovací či jiný. Cenných papírů existuje mnoho druhů, avšak pivovarsko-sladařského světa se týkají pouze některé, a to zejména akcie.
Akcie (něm. Actie či Aktie) je cenný papír, který jeho majiteli (akcionáři) potvrzuje určitý podíl na základním jmění akciové společnosti. Tento podíl je dán tzv. nominální neboli jmenovitou hodnotou akcie, což je hodnota, za kterou byla akcie zakoupena. Tato hodnota zůstává konstantní po celou dobu platnosti akcie a může se zásadně lišit od tzv. tržní hodnoty, což je její skutečná hodnota odvislá od situace na akciovém trhu, příp. od skutečné finanční situace akciové společnosti. S držením akcií jsou spojena různá práva, např. právo podílet se na řízení společnosti prostřednictvím hlasování na valných hromadách nebo právo na vyplacení dividendy, tj. podílu z hospodářského zisku, který společnost vykázala v předchozím roce (v předchozích letech).
Ačkoliv první akciová společnost na světě vznikla již v roce 1602, konkrétně v Nizozemí, u nás byly zakládány teprve od druhé poloviny 19. století. Souvisí to zejména se zrušením cechů a zřízením živnostenského řádu v prosinci 1859, resp. v květnu následujícího roku, v případě pivovarů – a také lihovarů – pak také se zrušením tzv. propinačního práva v roce 1869 (na Moravě k tomu došlo 29. 4., v Čechách 30. 4. a ve Slezsku až 2. 11. 1870), což bylo výhradní právo v jistém okrsku vařit a následně prodávat pivo (nebo pálit a následně prodávat kořalku).
 
Marek Kamlar
Více v aktuálním vydání našeho časopisu!